Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Code is Poetry, Reģ. nr. 40103499607, juridiskā adrese: Kapseļu iela 7 - 1, Rīga, LV-1046 (turpmāk tekstā – “Ezuro”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Ezuro.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē mobilo lietotni vai mājaslapu (turpmāk tekstā – “Lietotājs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Lietotāju. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Ezuro ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Ezuro iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot mājaslapu un mobilo lietotni.

2.2. Apmeklējot un izmantojot mājaslapā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Lietotājs ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Lietotājam ir pienākums nekavējoties paziņot Ezuro par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Ezuro nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Lietotājam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Ezuro var apstrādāt šādus personas datus:

 • 3.1.1. Vārds, uzvārds
 • 3.1.2. Dzimšanas datums
 • 3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
 • 3.1.4. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu iegādes un lietošanas laikā.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Ezuro ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 • a) lietotājs ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir ezuro, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc lietotāja pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz ezuro attiecināmu juridisku pienākumu;
 • f) apstrāde ir vajadzīga ezuro vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja lietotāja intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja lietotājs ir bērns.

3.4. Ezuro glabā un apstrādā Lietotaja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • 3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 • 3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Ezuro un/vai Lietotājs var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • 3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
 • 3.4.4. Kamēr ir spēkā Lietotāja piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Lietotāja personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret lietotāju, Ezuro ir tiesības nodot lietotaja personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Ezuro ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot lietotāja personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Ezuro īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Lietotaja tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem lietotajam ir tiesības:

 • 4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt lietotaja personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • 4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • 4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 • 4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 • 4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Ezuro īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus lietotāja personas datus;
 • 4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē, vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu [email protected].

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Ezuro ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā Ezuro.lv